Окружний педіатричний центр «Кубалонька» в Істебні

Окружний педіатричний центр «Кубалонька» в Істебні надає послуги з лікування та реабілітації дітей та підлітків у трьох відділеннях:
У відділенні респіраторних захворювань дітей та підлітків лікуються хворі з такими захворюваннями як часті запалення дихальних шляхів, гострі бронхіти, пневмонії, бронхіальна астма, гострі запалення верхніх дихальних шляхів.
  Лабораторія функціональних досліджень пропонує широкий спектр досліджень дихальної системи, а саме: спірометрію, діастолічний тест, тест з фізичним навантаженням та визначення рівня оксиду азоту у видихуваному повітрі. Також є рентгенологічна лабораторія.
У відділенні легеневої реабілітації в стаціонарних умовах - лікуються пацієнти, напр. із захворюваннями: рецидивуючий бронхіт, стани після пневмонії, бронхіальна астма, синобронхіальні синдроми, бронхоектатична хвороба з супутнім насморком, вроджені вади дихальної системи.
 У відділенні загальної реабілітації в стаціонарних умовах - послуги полягають у комплексній реабілітації опорно-рухового апарату, включаючи реабілітацію за ортопедичними показаннями, а також за неврологічними, ревматологічними показаннями, онкологією. Послуги включають комплексну реабілітацію.
Медичні послуги надаються пацієнтам віком від 24 місяців і віком до 18 років.
У сфері реабілітаційних процедур пропонуються різні форми кінезотерапії та фізіотерапії. Є добре обладнані процедурні та реабілітаційні кабінети, а також кваліфікований персонал.
Процедури в області кінезотерапії проводяться в декількох кабінетах. Терапевти працюють з методами PNF, мануальної терапії та ін. До послуг пацієнтів: тренажерний зал, кімната для індивідуальних занять, кімната групових занять, кімната для дітей дошкільного віку, ігрова кімната. Також проводяться заняття зі скандинавської ходьби.
В області фізіотерапії проводяться такі процедури: магнітотерапія, магнітостимуляція, фототерапія, електротерапія, ультразвук, кріотерапія, термогелі, вібраційний масаж, інгаляції, гідротерапія, лікувальний масаж, бронходренаж.

________________
The Kubalonka District Paediatric Centre in Istebnya provides treatment and rehabilitation services for children and adolescents in three departments:
The Department of Respiratory Diseases of Children and Adolescents treats patients with diseases such as frequent respiratory tract inflammation, acute bronchitis, pneumonia, bronchial asthma, and acute upper respiratory tract inflammation.
  The Functional Testing Laboratory offers a wide range of respiratory tests, including spirometry, diastolic test, exercise test and determination of nitric oxide levels in exhaled air. There is also an X-ray laboratory.
In the pulmonary rehabilitation department, patients are treated in inpatient conditions, for example, with the following diseases: recurrent bronchitis, conditions after pneumonia, bronchial asthma, synobronchial syndromes, bronchiectasis with concomitant rhinitis, congenital defects of the respiratory system.
 In the inpatient general rehabilitation department, services include comprehensive rehabilitation of the musculoskeletal system, including rehabilitation for orthopaedic indications, as well as for neurological, rheumatological indications, and oncology. Services include comprehensive rehabilitation.
Medical services are provided to patients aged 24 months and under 18 years.
Various forms of kinesitherapy and physiotherapy are offered as part of rehabilitation procedures. There are well-equipped treatment and rehabilitation rooms and qualified staff.
Kinesitherapy procedures are carried out in several rooms. Therapists work with PNF, manual therapy, etc. Patients have access to a gym, a room for individual sessions, a room for group sessions, a room for preschool children, and a playroom. Scandinavian walking classes are also held.
In the field of physiotherapy, the following procedures are performed: magnetotherapy, magnetic stimulation, phototherapy, electrotherapy, ultrasound, cryotherapy, thermogels, vibration massage, inhalation, hydrotherapy, therapeutic massage, bronchodrenation.
Click to order