Реабілітаційний центр "REPTY"

Місцезнаходженням Центру є місто Тарновські Гури.
Центр є унікальною в країні спеціалізованою реабілітаційною лікарнею, яка проводить післялікарняну медичну реабілітацію при кардіологічних, неврологічних та травмато-ортопедичних захворюваннях.
   У лікарні є відділення медичної діагностики, необхідної для реабілітації. GCR також є членом Національної та Європейської мережі лікарень, що сприяють здоров’ю, та Польської палати реабілітації. Також уповноважений проводити спеціалізацію та стажування лікарів за напрямом медичної реабілітації та спеціалізацію магістрів фізіотерапії.
Штат Центру налічує близько 540 співробітників. До цього числа входять видатні реабілітологи, лікарі та фізіотерапевти, які мають значні наукові досягнення. До колективу також входять досвідчені медичні сестри та логопеди, психологи, фізіотерапевти, електрорентгенологи, масажисти, а також спеціалісти з економіки, організації та управління, а також адміністрування та ІТ.
_______________
The Centre is located in the town of Tarnovské Hury.
The Centre is a unique specialised rehabilitation hospital in the country that provides post-hospital medical rehabilitation for cardiac, neurological and traumatic and orthopaedic diseases.
#The hospital has a department of medical diagnostics necessary for rehabilitation. GCR is also a member of the National and European Network of Health Promoting Hospitals and the Polish Chamber of Rehabilitation. It is also authorised to carry out specialisation and training of doctors in the field of medical rehabilitation and specialisation of masters in physiotherapy.
The Centre employs around 540 people. This number includes outstanding rehabilitation specialists, doctors and physiotherapists with significant scientific achievements. The team also includes experienced nurses and speech therapists, psychologists, physiotherapists, electro-radiologists, massage therapists, as well as specialists in economics, organisation and management, as well as administration and IT.
Click to order